Algemene informatie

Scheiden op eenzijdig verzoek

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Als je niet langer bij je partner wilt blijven, dan zijn er in Nederland twee mogelijkheden: de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. Deze scheidingsvormen verschillen op enkele punten van elkaar.

Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die jij en je partner hebben worden hiermee verbroken.

Bij de scheiding van tafel en bed blijf je volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven dan ook gewoon bestaan. De scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn wanneer samenwonen onmogelijk is geworden en je om geloofsredenen geen echtscheiding wilt. Wanneer je na de scheiding van tafel en bed helemaal uit elkaar wilt, kun je de rechter vragen om ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Is het verzoek tot scheiding van tafel en bed door een van beiden gedaan, dan kan dit pas na een periode van drie jaar. Deze termijn geldt niet bij een gezamenlijk verzoek tot scheiding van tafel en bed. Nadat het huwelijk is ontbonden na scheiding van tafel en bed is het huwelijk definitief geëindigd. Pas vanaf dit moment is het mogelijk om opnieuw met iemand te trouwen.

Het enige feitelijke verschil tussen de scheidingsvormen is dat bij scheiding van tafel en bed de opbouw van het nabestaandenpensioen doorloopt. Bij de echtscheiding is dit niet het geval.
 

Duurzaam ontwricht

De Nederlandse wet noemt slechts één reden voor scheiding. Dit is de 'duurzame ontwrichting' van het huwelijk. Er is sprake van duurzame ontwrichting wanneer de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet langer mogelijk is om bij elkaar te blijven. Dit geldt al als een van beide partners dat vindt, zelfs als de ander het daar niet mee eens is. Of een van beiden ‘schuld’ heeft is voor de wet dus niet van belang.
 

Samen of alleen

Het is zowel mogelijk om samen met je partner (gezamenlijk verzoek) als alleen (eenzijdig verzoek) de scheiding aan te vragen.
 

Rechtsbijstand

In een scheidingsprocedure is de bijstand van een advocaat verplicht. De advocaat heeft de contacten met de rechtbank en stuurt de benodigde stukken Daarnaast zal jouw advocaat je op de zitting van de rechtbank vertegenwoordigen.
Als je samen met je partner om de scheiding vraagt en jullie zijn het eens over de gevolgen hiervan (of denken het eens te kunnen worden), dan is het mogelijk om samen één advocaat te nemen.
Kom je er samen niet uit en kun je het niet eens worden over de gevolgen van de scheiding, dan zullen jij en je partner allebei een eigen advocaat moeten nemen.

Bouwman Van Dommelen Advocaten heeft vijf familiemediators die je kunnen bijstaan in een scheidingsprocedure.
 

Eenzijdig verzoek en nevenvoorzieningen

Naast het verzoek om scheiding is het mogelijk om te vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Een nevenvoorziening is een beslissing van de rechter over een verzoek dat gerelateerd is aan de scheiding. De rechter kan de beslissing over een nevenvoorziening gelijk nemen met de beslissing over de scheiding.

Nevenvoorzieningen kunnen betrekking hebben op:

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen
De wet gaat ervan uit dat jullie zoveel mogelijk samen het gezag blijven uitoefenen na de scheiding. Daarnaast wordt vaak een zorg- en contactregeling vastgesteld voor de minderjarige kinderen en de ouder bij wie zij niet wonen. Voor ouders van minderjarige kinderen is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Kun je het over gezag en omgang helemaal niet met elkaar eens worden, dan kan de rechter advies vragen aan de raad voor de kinderbescherming.

Kinderalimentatie
Beide ouders moeten voor hun kinderen tot 18 jaar de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar moeten de ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen. De rechter gaat wel na of het bedrag in overeenstemming is met de bedragen die in het algemeen voor kinderalimentatie worden vastgesteld. De rechter kan ook een hoger bedrag vaststellen. De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage. Op internet en in kranten is jaarlijks in december te vinden wat het verhogingspercentage is voor het volgende jaar.

Partneralimentatie
Als je na de scheiding niet in staat bent om (gedeeltelijk) in je eigen levensonderhoud te voorzien, dan kun je aanspraak maken op alimentatie voor jezelf. Hierbij speelt zowel de behoefte van jou, als de draagkracht van de andere partner een rol. De betalingsverplichting duurt in principe 12 jaar. Je kunt ook een kortere termijn overeenkomen. De betalingsverplichting eindigt dan als de afgesproken termijn voorbij is. Ben je korter dan 5 jaar getrouwd en zijn er geen kinderen, dan kan de alimentatieplicht volgens de wet niet langer duren dan het huwelijk heeft geduurd.

Boedelscheiding
Bij de scheiding moet alles wat je hebt (de boedel) worden verdeeld. Tot de boedel behoren bijvoorbeeld de huisraad en de auto. Hadden jullie een eigen huis, dan wordt de waarde van het huis verdeeld. Blijf jij of je partner in het huis wonen, dan zal in beginsel de andere partner uitgekocht moeten worden.
Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgt elke partner in principe de helft. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan wordt de boedel verdeeld zoals jullie dat indertijd bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden hebben laten vastleggen.

Huur echtelijke woning
Als jullie in een huurhuis woonden, kun je samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft wonen. Maken jullie daar geen afspraken over of kun je daar geen afspraken over maken, dan bepaalt de rechter wie in het huis mag blijven. Volgens de wet is de partner die niet de hoofdhuurder is altijd medehuurder. Blijf je als medehuurder in het huis, dan wordt je automatisch hoofdhuurder.

Pensioen
Bij een scheiding is er meestal sprake van ouderdomspensioen dat door één of beide partners tijdens het huwelijk is opgebouwd. Naast de aanspraak op ouderdomspensioen is er in veel pensioenregelingen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen. Je hebt in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd bent in gemeenschap van goederen of dat jullie huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken.

Voorlopige voorzieningen

Als bemiddeling geen optie is, kun je vragen om voorlopige voorzieningen. De rechter neemt dan alvast een beslissing over de dingen waar jullie het niet over eens kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor de beslissing bij wie de minderjarige kinderen gaan wonen, de omgang met de andere ouder, de partner- en kinderalimentatie en het gebruik van de echtelijke woning. De procedure begint met een verzoekschrift. Zo snel mogelijk na de zitting zal de rechter een beslissing over de voorlopige voorzieningen nemen. Deze beslissing geldt alleen tijdens de scheidingsprocedure.
 

Notaris

Een notaris is in principe niet in directe zin betrokken bij de echtscheiding. Wel kan een notaris in het kader van de scheiding nodig zijn:

 • Wanneer er een eigen woning is, is er vaak een van de echtgenoten die de woning wil overnemen. Of dit mogelijk is, hangt er van af of die echtgenoot de hypotheek alleen kan dragen. Wanneer dat zo blijkt te zijn, moet de woning nadat de echtscheiding officieel is geworden, op naam gezet worden van de ene echtgenoot. Daar is een notaris voor nodig.
 • Daarnaast zien veel echtgenoten een reden om wanneer zij gaan scheiden, hun testament opnieuw te laten toetsen of een testament te maken wanneer dat er voorheen niet was. Ook daarvoor is een bezoek aan de notaris noodzakelijk.
   

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is juridisch gezien hetzelfde als een huwelijk. Wanneer er geen partnerschapsvoorwaarden zijn, is er sprake van een gemeenschap van goederen. Alles wat de partners hebben, moet dan ook verdeeld worden. Een geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd via de notaris. Dat kan alleen als er geen kinderen zijn. Zijn er wel kinderen, dan is ook bij een geregistreerd partnerschap een gang naar de rechtbank noodzakelijk. Daar moet een advocaat voor worden ingeschakeld.
 

Verbreking van het samenlevingscontract

Een samenlevingscontract kan worden verbroken op de manier zoals het contract zelf vermeldt. Vaak kan het worden beëindigd door opzegging. Een rechter of notaris hoeft hier in de regel niet aan te pas te komen.
 

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer jullie niet naar de notaris zijn geweest voorafgaand aan het huwelijk of tijdens het huwelijk, zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat alles wat je hebt in principe door de helft gaat. Echtgenoten die dat niet wenselijk vinden hebben vaak voorafgaand of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden gemaakt. Huwelijkse voorwaarden kunnen een verschillende inhoud hebben. Vaak zijn er in de huwelijkse voorwaarden bepalingen opgenomen die er toe leiden dat de ene echtgenoot niet al zijn bezittingen met de andere echtgenoot hoeft te delen.

Veelgestelde vragen

Wat kost een scheiding?

Wat een scheiding kost, kan moeilijk op voorhand worden gezegd. Een echtscheiding is duurder, naar mate een advocaat er meer werk aan heeft. Een advocaat werkt op basis van een uurtarief. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat een echtscheiding via mediation goedkoper is dan een echtscheiding waarbij ieder van de echtgenoten een eigen advocaat inschakelt. Niet alleen kost mediation minder tijd, ook kunnen de kosten gedeeld worden, doordat beide echtgenoten maar één deskundige hoeven in te schakelen.

Tips

Hulp bij scheiding

BVD advocaten heeft vijf familierechtspecialisten. Op kantoor Veenendaal: mr. J.W.A. van Dommelen, mr. N.P. Barské-Gelling en mr. J.D. van Vlastuin. Op kantoor Hardinxveld-Giessendam: mr. N.P. Barské-Gelling. Op kantoor Barneveld: mr.drs. A.M. Slootweg en mr. drs. M.P. de Jong-de Kruijf. Zij kunnen helpen om de communicatie tussen jou en je partner weer op gang te brengen waardoor oplossingen mogelijk worden.

Lees meer

Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Scheiden op eenzijdig verzoek

Duurzaam ontwricht

De Nederlandse wet noemt slechts één reden voor scheiding. Dit is de 'duurzame ontwrichting' van het huwelijk. Er is sprake van duurzame ontwrichting wanneer de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet langer mogelijk is om bij elkaar te blijven. Dit geldt al als een van beide partners dat vindt, zelfs als de ander het daar niet mee eens is. Of een van beiden ‘schuld’ heeft is voor de wet dus niet van belang.
 

Samen of alleen

Het is zowel mogelijk om samen met je partner (gezamenlijk verzoek) als alleen (eenzijdig verzoek) de scheiding aan te vragen.
 

Rechtsbijstand

In een scheidingsprocedure is de bijstand van een advocaat verplicht. De advocaat heeft de contacten met de rechtbank en stuurt de benodigde stukken Daarnaast zal jouw advocaat je op de zitting van de rechtbank vertegenwoordigen.
Als je samen met je partner om de scheiding vraagt en jullie zijn het eens over de gevolgen hiervan (of denken het eens te kunnen worden), dan is het mogelijk om samen één advocaat te nemen.
Kom je er samen niet uit en kun je het niet eens worden over de gevolgen van de scheiding, dan zullen jij en je partner allebei een eigen advocaat moeten nemen.

Bouwman Van Dommelen Advocaten heeft vijf familierechtspecialisten. Op kantoor Veenendaal: mr. J.W.A. van Dommelen, mr. N.P. Barské-Gelling, mr. drs. A.M. Slootweg en mr. J.D. van Vlastuin. Op de kantoren Hardinxveld-Giessendam en Werkendam: C.M.L. de Graaf-Fokkema. 

Eenzijdig verzoek en nevenvoorzieningen

Naast het verzoek om scheiding is het mogelijk om te vragen om één of meer nevenvoorzieningen. Een nevenvoorziening is een beslissing van de rechter over een verzoek dat gerelateerd is aan de scheiding. De rechter kan de beslissing over een nevenvoorziening gelijk nemen met de beslissing over de scheiding.

Nevenvoorzieningen kunnen betrekking hebben op:

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen
De wet gaat ervan uit dat jullie zoveel mogelijk samen het gezag blijven uitoefenen na de scheiding. Daarnaast wordt vaak een zorg- en contactregeling vastgesteld voor de minderjarige kinderen en de ouder bij wie zij niet wonen. Voor ouders van minderjarige kinderen is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Kun je het over gezag en omgang helemaal niet met elkaar eens worden, dan kan de rechter advies vragen aan de raad voor de kinderbescherming.

Kinderalimentatie
Beide ouders moeten voor hun kinderen tot 18 jaar de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar moeten de ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen. De rechter gaat wel na of het bedrag in overeenstemming is met de bedragen die in het algemeen voor kinderalimentatie worden vastgesteld. De rechter kan ook een hoger bedrag vaststellen. De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage. Op internet en in kranten is jaarlijks in december te vinden wat het verhogingspercentage is voor het volgende jaar.

Partneralimentatie
Als je na de scheiding niet in staat bent om (gedeeltelijk) in je eigen levensonderhoud te voorzien, dan kun je aanspraak maken op alimentatie voor jezelf. Hierbij speelt zowel de behoefte van jou, als de draagkracht van de andere partner een rol. De betalingsverplichting duurt in principe 12 jaar. Je kunt ook een kortere termijn overeenkomen. De betalingsverplichting eindigt dan als de afgesproken termijn voorbij is. Ben je korter dan 5 jaar getrouwd en zijn er geen kinderen, dan kan de alimentatieplicht volgens de wet niet langer duren dan het huwelijk heeft geduurd.

Boedelscheiding
Bij de scheiding moet alles wat je hebt (de boedel) worden verdeeld. Tot de boedel behoren bijvoorbeeld de huisraad en de auto. Hadden jullie een eigen huis, dan wordt de waarde van het huis verdeeld. Blijf jij of je partner in het huis wonen, dan zal in beginsel de andere partner uitgekocht moeten worden.
Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgt elke partner in principe de helft. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan wordt de boedel verdeeld zoals jullie dat indertijd bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden hebben laten vastleggen.

Huur echtelijke woning
Als jullie in een huurhuis woonden, kun je samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft wonen. Maken jullie daar geen afspraken over of kun je daar geen afspraken over maken, dan bepaalt de rechter wie in het huis mag blijven. Volgens de wet is de partner die niet de hoofdhuurder is altijd medehuurder. Blijf je als medehuurder in het huis, dan wordt je automatisch hoofdhuurder.

Pensioen
Bij een scheiding is er meestal sprake van ouderdomspensioen dat door één of beide partners tijdens het huwelijk is opgebouwd. Naast de aanspraak op ouderdomspensioen is er in veel pensioenregelingen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen. Je hebt in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd bent in gemeenschap van goederen of dat jullie huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken.
 

Wederpartij voert geen verweer

Indien de andere partij geen verweer voert tegen jouw verzoek, zal er door de rechtbank een datum worden vastgesteld waarop een beschikking wordt gegeven.
 

Wederpartij voert wel verweer

Wanneer de andere partij het niet eens is met het verzoek of de nevenvoorzieningen zal er verweer gevoerd worden. Hierbij kan ook een zelfstandig tegenverzoek worden ingediend. Op dit tegenverzoek kun je vervolgens weer reageren.
 

Zitting

Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn wordt een datum voor de zitting vastgesteld. Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het mag wel. Als je komt, vraagt de rechter of je nog iets wilt zeggen dat belangrijk kan zijn voor de beslissing. Alleen als je partner geen verweerschrift heeft ingediend en er geen kinderen tussen de 12 en 18 jaar zijn, zal er geen zitting plaatsvinden.
 

Beslissing

De beslissing van de rechter wordt geschreven in de vorm van een beschikking. Je krijgt deze via je advocaat thuisgestuurd. Ben je het niet eens met de beslissing van de rechtbank? Dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof. Je advocaat kan je hierover adviseren.
 

Mediation

De scheidingsprocedure neemt veel tijd in beslag. Als jullie het op verschillende punten oneens zijn, kan het zelfs meer dan een jaar duren. Om het met elkaar eens te worden kun je voor scheidingsmeditation kiezen. Bij mediation wordt de scheiding begeleid door een mediator, een neutrale en onafhankelijke derde, die jullie helpt om tot een regeling van de scheiding en de gevolgen daarvan te komen. Bouwman Van Dommelen Advocaten heeft vijf familiemediators. Op kantoor Veenendaal: mr. J.W.A. van Dommelen, mr. N.P. Barské-Gelling, mr. drs. A.M. Slootweg en mr. J.D. van Vlastuin. Op de kantoren Hardinxveld-Giessendam en Werkendam: C.M.L. de Graaf-Fokkema. 
 

Voorlopige voorzieningen

Als bemiddeling geen optie is, kun je vragen om voorlopige voorzieningen. De rechter neemt dan alvast een beslissing over de dingen waar jullie het niet over eens kunnen worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor de beslissing bij wie de minderjarige kinderen gaan wonen, de omgang met de andere ouder, de partner- en kinderalimentatie en het gebruik van de echtelijke woning. De procedure begint met een verzoekschrift. Zo snel mogelijk na de zitting zal de rechter een beslissing over de voorlopige voorzieningen nemen. Deze beslissing geldt alleen tijdens de scheidingsprocedure.
 

Notaris

Een notaris is in principe niet in directe zin betrokken bij de echtscheiding. Wel kan een notaris in het kader van de scheiding nodig zijn:

 • Wanneer er een eigen woning is, is er vaak een van de echtgenoten die de woning wil overnemen. Of dit mogelijk is, hangt er van af of die echtgenoot de hypotheek alleen kan dragen. Wanneer dat zo blijkt te zijn, moet de woning nadat de echtscheiding officieel is geworden, op naam gezet worden van de ene echtgenoot. Daar is een notaris voor nodig.
 • Daarnaast zien veel echtgenoten een reden om wanneer zij gaan scheiden, hun testament opnieuw te laten toetsen of een testament te maken wanneer dat er voorheen niet was. Ook daarvoor is een bezoek aan de notaris noodzakelijk.
   

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is juridisch gezien hetzelfde als een huwelijk. Wanneer er geen partnerschapsvoorwaarden zijn, is er sprake van een gemeenschap van goederen. Alles wat de partners hebben, moet dan ook verdeeld worden. Een geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd via de notaris. Dat kan alleen als er geen kinderen zijn. Zijn er wel kinderen, dan is ook bij een geregistreerd partnerschap een gang naar de rechtbank noodzakelijk. Daar moet een advocaat voor worden ingeschakeld.
 

Verbreking van het samenlevingscontract

Een samenlevingscontract kan worden verbroken op de manier zoals het contract zelf vermeldt. Vaak kan het worden beëindigd door opzegging. Een rechter of notaris hoeft hier in de regel niet aan te pas te komen.
 

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer jullie niet naar de notaris zijn geweest voorafgaand aan het huwelijk of tijdens het huwelijk, zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat alles wat je hebt in principe door de helft gaat. Echtgenoten die dat niet wenselijk vinden hebben vaak voorafgaand of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden gemaakt. Huwelijkse voorwaarden kunnen een verschillende inhoud hebben. Vaak zijn er in de huwelijkse voorwaarden bepalingen opgenomen die er toe leiden dat de ene echtgenoot niet al zijn bezittingen met de andere echtgenoot hoeft te delen.

Veelgestelde vragen

Wat kost een scheiding?

Wat een scheiding kost, kan moeilijk op voorhand worden gezegd. Een echtscheiding is duurder, naar mate een advocaat er meer werk aan heeft. Een advocaat werkt op basis van een uurtarief. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat een echtscheiding via mediation goedkoper is dan een echtscheiding waarbij ieder van de echtgenoten een eigen advocaat inschakelt. Niet alleen kost mediation minder tijd, ook kunnen de kosten gedeeld worden, doordat beide echtgenoten maar één deskundige hoeven in te schakelen.

Tips

Hulp bij scheiding

BVD advocaten heeft vijf familierechtspecialisten. Op kantoor Veenendaal: mr. J.W.A. van Dommelen, mr. N.P. Barské-Gelling en mr. J.D. van Vlastuin. Op kantoor Hardinxveld-Giessendam: mr. N.P. Barské-Gelling. Op kantoor Barneveld: mr.drs. A.M. Slootweg en mr. drs. M.P. de Jong-de Kruijf. Zij kunnen helpen om de communicatie tussen jou en je partner weer op gang te brengen waardoor oplossingen mogelijk worden.

Lees meer

 

 • Bouwman van Dommelen

  advocatenHulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Scheiden op eenzijdig verzoek

Wanneer is de scheiding definitief?

Om de echtscheiding of een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed definitief te maken, moet de beschikking ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Voor de scheiding van tafel en bed is inschrijving in het huwelijksgoederenregister vereist. De advocaat zal deze inschrijving verzorgen. Vanaf het moment dat de beschikking ingeschreven is, is de scheiding definitief.

Gevolgen voor het inkomen

In zijn algemeenheid gaan beide echtgenoten er na de scheiding in inkomen op achteruit. Dit heeft er mee te maken dat zij van hetzelfde inkomen twee huishoudens draaiende moeten houden. Vaak betekent dit dat het voor een of beide echtgenoten noodzakelijk is om meer te gaan werken.

Eigen bedrijf

Wanneer een van tweeën of beiden een eigen bedrijf heeft, betekent dit dat de scheiding wat ingewikkelder is. Wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zal de waarde van het bedrijf moeten worden vastgesteld en worden gedeeld met je partner. In geval van huwelijkse voorwaarden kan dit anders liggen. Daarnaast is bij een eigen bedrijf vaak lastig vast te stellen wat precies het inkomen is geweest van de eigenaar van het bedrijf. Ook het vaststellen van de alimentatie is dan wat complexer. In mediation is het vaak makkelijker om over de gevolgen van een echtscheiding voor een eigen bedrijf afspraken te maken.

Schulden

Wanneer je schulden hebt, blijf je na de echtscheiding hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Het is van belang dat je afspraken maakt over wie welk deel van de schulden betaald na de scheiding. Houdt de ander zich niet aan die afspraak, dan blijf jij richting de schuldeiser mede aansprakelijk. De schuldeiser is immers niet gebonden aan afspraken die jullie in onderling overleg hebben gemaakt. Wanneer het mogelijk is, is het voor de afwikkeling van de scheiding het meest praktisch wanneer schulden worden afgelost door jezelf of door bijvoorbeeld familieleden. Daardoor wordt voorkomen dat in de toekomst nog discussies en conflicten ontstaan over de schulden.

Veelgestelde vragen

Wanneer is de scheiding definitief?

Om de echtscheiding of een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed definitief te maken, moet de beschikking ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Voor de scheiding van tafel en bed is inschrijving in het huwelijksgoederenregister vereist. De advocaat zal deze inschrijving verzorgen. Vanaf het moment dat de beschikking ingeschreven is, is de scheiding definitief.

Heeft de scheiding gevolgen voor mijn inkomen?

In zijn algemeenheid gaan beide echtgenoten er na de scheiding in inkomen op achteruit. Dit heeft er mee te maken dat zij van hetzelfde inkomen twee huishoudens draaiende moeten houden. Vaak betekent dit dat het voor een of beide echtgenoten noodzakelijk is om meer te gaan werken.

Tips

Schulden

Wanneer het mogelijk is, is het voor de afwikkeling van de scheiding het meest praktisch wanneer schulden worden afgelost door jezelf of door bijvoorbeeld familieleden. Daardoor wordt voorkomen dat in de toekomst nog discussies en conflicten ontstaan over de schulden.

Lees meer

Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede