Algemene informatie

Scheiden met behulp van mediation

>> Bekijk filmpjes van mediation in de praktijk.

Mediation

Wanneer de verhouding tussen jou en je partner moeizaam gaat, kan mediation een goede keuze zijn. Bij mediation word je begeleid door een bemiddelaar, een neutrale en onafhankelijke derde, die jullie helpt om samen tot een regeling van de scheiding en/of de gevolgen daarvan te komen. BVD advocaten heeft vier familiemediators. Op kantoor Veenendaal: mr. J.W.A. van Dommelen, mr. N.P. Barské-Gelling en mr. J.D. van Vlastuin. Op kantoor Barneveld: mr.drs. A.M. Slootweg. Op het kantoor kantoor Hardinxveld-Giessendam: mr. N.P. Barské-Gelling. Zij kunnen helpen om de communicatie tussen jou en je partner weer op gang te brengen waardoor oplossingen mogelijk worden.

Voordeel van mediation

Scheiden met behulp van mediation is relatief goedkoop en snel. Er hoeven immers niet twee advocaten betaald te worden. Bovendien wordt er actief gezocht naar de beste oplossing voor jullie beiden en voor eventuele kinderen; er wordt niet één partij in het gelijk gesteld. Zo wordt de onderlinge verhouding niet nog moeilijker dan deze al was. Bovendien is een gezamenlijke oplossing vaak beter te accepteren voor beide partijen.
 

Start van de mediation

Mediation bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase besluiten jij en je partner om een mediationtraject op te starten. Daarna volgt de eerste afspraak met de bemiddelaar. Dit is een kennismakingsgesprek waarin uitgelegd zal worden wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden. Daarnaast krijgen jullie allebei de gelegenheid om jouw kant van het verhaal te vertellen. Het is verstandig om de bijeenkomsten goed voor te bereiden, zodat de voor jou belangrijke punten aan de orde kunnen komen.
 

Mediationovereenkomst

De bemiddelaar zal bij de start van het mediationtraject een aantal dingen vastleggen in een mediationovereenkomst. Onder meer de vertrouwelijkheid en geheimhouding, de onpartijdigheid en het uurtarief zijn in deze overeenkomst opgenomen. Door ondertekening van de mediationovereenkomst verklaar je dat je actief meewerkt en dat je er samen uit wilt komen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten van een scheiding?

Een gerechtelijke procedure kost geld. Naast de kosten voor de advocaat moet je ook een bijdrage betalen in de kosten van de rechtspraak. Dit wordt griffierecht of vastrecht genoemd en bedraagt per 1 januari 2017 € 287, -. Voor mensen met een laag inkomen is er een vast laag tarief van € 79. De heffing en incasso van het griffierecht gebeurt aan het begin van de juridische procedure.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Scheiden met behulp van mediation is relatief goedkoop en snel. Er hoeven immers niet twee advocaten betaald te worden. Bovendien wordt er actief gezocht naar de beste oplossing voor jullie beiden en voor eventuele kinderen; er wordt niet één partij in het gelijk gesteld. Zo wordt de onderlinge verhouding niet nog moeilijker dan deze al was. Bovendien is een gezamenlijke oplossing vaak beter te accepteren voor beide partijen.
 

Tips

Hulp bij scheiding

BVD advocaten heeft vier familiemediators. Op kantoor Veenendaal: mr. J.W.A. van Dommelen, mr. N.P. Barské-Gelling en mr. J.D. van Vlastuin. Op kantoor Hardinxveld-Giessendam: mr. N.P. Barské-Gelling. Op kantoor Barneveld: mr.drs. A.M. Slootweg. Zij kunnen helpen om de communicatie tussen jou en je partner weer op gang te brengen waardoor oplossingen mogelijk worden.

Lees meer

 

  • Bouwman van Dommelen

    advocatenHulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Scheiden met behulp van mediation

Mediationbijeenkomsten

Na ondertekening starten de mediationbijeenkomsten. Gemiddeld zijn vier bijeenkomsten nodig om tot een afronding van de scheiding te komen. Dit kunnen er echter ook meer of minder zijn. Na elk gesprek ontvang je een gespreksverslag.

Convenant

Tijdens de bijeenkomsten wordt allereerst gesproken over de oorzaak van de scheiding. Er is een aantal redenen waarom de mediator hierom vraagt:
1.    De mediator heeft de verplichting om te toetsen of scheiden noodzakelijk is. Er zijn namelijk mensen die spijt krijgen van hun scheiding.
2.    In het mediationproces spelen vaak emotionele factoren een rol. Om die emotionele factoren te kunnen begrijpen, is het van belang dat de mediator zicht heeft op de reden van de scheiding en de belangrijke zaken die over een weer zijn voorgevallen.
3.    Als je gaat scheiden, ben je pas in staat om zakelijke afspraken te maken, als je beiden kunt accepteren dat er een scheiding komt. Om die acceptatie te bereiken, is het vaak van belang om over de aanleiding van de scheiding te spreken.

Tijdens de bijeenkomsten zul je onderhandelen over de te maken afspraken. Zo moeten er onder meer afspraken gemaakt worden over de omgang met de minderjarige kinderen, de alimentatie voor de partner en/of de kinderen, de boedelverdeling, de echtelijke woning en overige financiële zaken. Als jullie het samen eens zijn, zal de mediator de afspraken vastleggen in een convenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken beschreven worden. Door ondertekening van het convenant verklaar je dat je je zult houden aan het convenant. Hiermee ontstaan dus rechten en plichten waar jullie je beiden aan moeten houden. Als je samen kinderen hebt zal ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Hierin worden alle afspraken met betrekking tot de kinderen opgenomen.

Waarover moeten afspraken gemaakt worden?

Een aantal onderwerpen die aan de orde komen bij de mediationgesprekken:

Het ouderschapsplan
Sinds 1 januari 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De rechterlijke macht in Nederland gaat ervan uit dat er pas gescheiden kan worden, wanneer ouders in onderling overleg de gevolgen van de scheiding voor de kinderen hebben geregeld. Dit is primair een taak van de ouders en niet van de overheid. In dit ouderschapsplan moet in elk geval afspraken zijn opgenomen over de volgende onderwerpen:
1.    de tijden waarop de kinderen bij hun vader respectievelijk hun moeder verblijven.
2.    de manier waarop de ouders elkaar informeren
3.    de taakverdeling tussen de ouders: wie beslist waarover
4.    de verdeling van de kosten van de kinderen

Het gezag over kinderen
Je kunt in het ouderschapsplan ook afspraken maken over wie het gezag over de kinderen heeft. Uitgangspunt in de wet is dat beide ouders het gezag blijven uitoefenen. In de praktijk is dit ook vrijwel altijd het geval. Het is alleen mogelijk om alleen het gezag voort te zetten wanneer je partner zeer ernstig tekort geschoten is in de opvoeding van de kinderen. Een voorbeeld daarvan kan zijn mishandeling of misbruik dat onomstotelijk vast staat.

Kinderalimentatie
Beide ouders moeten voor hun kinderen tot 18 jaar de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar moeten de ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Ook kun je een onderhoudsbijdrage bepalen voor kinderen van 21 jaar of ouder. Over de hoogte van de alimentatie kun je met je partner afspraken maken. Daarnaast zijn er tabellen ontwikkeld die als richtlijn kunnen dienen. De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage. Op internet en in kranten is jaarlijks in december te vinden wat het verhogingspercentage is voor het volgende jaar.

Partneralimentatie
Als je na de scheiding niet in staat bent om (gedeeltelijk) in je eigen levensonderhoud te voorzien, dan kun je aanspraak maken op alimentatie voor jezelf. Hierbij speelt zowel de behoefte van jou, als de draagkracht van de andere partner een rol. Ook hierover kun je zelf afspraken maken met je partner. De betalingsverplichting duurt in principe 12 jaar. Je kunt ook een kortere termijn overeenkomen. De betalingsverplichting eindigt dan als de afgesproken termijn voorbij is. Ben je korter dan 5 jaar getrouwd en zijn er geen kinderen, dan kan de alimentatieplicht volgens de wet niet langer duren dan het huwelijk heeft geduurd. Wanneer je hertrouwt, of gaat samenwonen alsof er sprake zou zijn van een huwelijk, dan vervalt het recht op partneralimentatie. Tijdens de mediation kun je daar ook andere afspraken over maken.

Boedelscheiding
Bij de scheiding moet alles wat je hebt (de boedel) worden verdeeld. Tot de boedel behoren bijvoorbeeld de huisraad en de auto. Hadden jullie een eigen huis, dan wordt de waarde van het huis verdeeld. Blijf jij of je partner in het huis wonen, dan zal in beginsel de andere partner uitgekocht moeten worden.
Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgt elke partner in principe de helft. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan wordt de boedel verdeeld zoals jullie dat indertijd bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden hebben laten vastleggen.

Huur echtelijke woning
Als jullie in een huurhuis woonden, kun je samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft wonen. Volgens de wet is de partner die niet de hoofdhuurder is altijd medehuurder. Blijf je als medehuurder in het huis, dan wordt je automatisch hoofdhuurder.

Pensioen
Bij een scheiding is er meestal sprake van ouderdomspensioen dat door één of beide partners tijdens het huwelijk is opgebouwd. Naast de aanspraak op ouderdomspensioen is er in veel pensioenregelingen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen. Je hebt in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd bent in gemeenschap van goederen of dat jullie huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken.

Afronding

Na ondertekening van het convenant (en eventueel het ouderschapsplan) is de mediation afgerond. De mediator zal vervolgens namens jullie beiden een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank, met daarbij het verzoek de afspraken die zijn vastgelegd in het convenant in de beschikking op te nemen.

Stoppen met mediation

Als tijdens het mediationtraject duidelijk wordt dat jullie er toch niet samen uit komen, dan zal de bemiddelaar stoppen met de mediation. Je kunt ook zelf aangeven dat je wilt stoppen. Je zal dan de scheidingsprocedure moeten vervolgen met elk een eigen advocaat, beide van een ander kantoor dan het kantoor waar de mediator werkzaam is.

Veelgestelde vragen

Waarover moeten afspraken gemaakt worden?

Een aantal onderwerpen die aan de orde komen bij de mediationgesprekken:

Het ouderschapsplan
Sinds 1 januari 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De rechterlijke macht in Nederland gaat ervan uit dat er pas gescheiden kan worden, wanneer ouders in onderling overleg de gevolgen van de scheiding voor de kinderen hebben geregeld. Dit is primair een taak van de ouders en niet van de overheid. In dit ouderschapsplan moet in elk geval afspraken zijn opgenomen over de volgende onderwerpen:
1.    de tijden waarop de kinderen bij hun vader respectievelijk hun moeder verblijven.
2.    de manier waarop de ouders elkaar informeren
3.    de taakverdeling tussen de ouders: wie beslist waarover
4.    de verdeling van de kosten van de kinderen

Het gezag over kinderen
Je kunt in het ouderschapsplan ook afspraken maken over wie het gezag over de kinderen heeft. Uitgangspunt in de wet is dat beide ouders het gezag blijven uitoefenen. In de praktijk is dit ook vrijwel altijd het geval. Het is alleen mogelijk om alleen het gezag voort te zetten wanneer je partner zeer ernstig tekort geschoten is in de opvoeding van de kinderen. Een voorbeeld daarvan kan zijn mishandeling of misbruik dat onomstotelijk vast staat.

Kinderalimentatie
Beide ouders moeten voor hun kinderen tot 18 jaar de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar moeten de ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Ook kun je een onderhoudsbijdrage bepalen voor kinderen van 21 jaar of ouder. Over de hoogte van de alimentatie kun je met je partner afspraken maken. Daarnaast zijn er tabellen ontwikkeld die als richtlijn kunnen dienen. De kinderalimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd met een vast percentage. Op internet en in kranten is jaarlijks in december te vinden wat het verhogingspercentage is voor het volgende jaar.

Partneralimentatie
Als je na de scheiding niet in staat bent om (gedeeltelijk) in je eigen levensonderhoud te voorzien, dan kun je aanspraak maken op alimentatie voor jezelf. Hierbij speelt zowel de behoefte van jou, als de draagkracht van de andere partner een rol. Ook hierover kun je zelf afspraken maken met je partner. De betalingsverplichting duurt in principe 12 jaar. Je kunt ook een kortere termijn overeenkomen. De betalingsverplichting eindigt dan als de afgesproken termijn voorbij is. Ben je korter dan 5 jaar getrouwd en zijn er geen kinderen, dan kan de alimentatieplicht volgens de wet niet langer duren dan het huwelijk heeft geduurd. Wanneer je hertrouwt, of gaat samenwonen alsof er sprake zou zijn van een huwelijk, dan vervalt het recht op partneralimentatie. Tijdens de mediation kun je daar ook andere afspraken over maken.

Boedelscheiding
Bij de scheiding moet alles wat je hebt (de boedel) worden verdeeld. Tot de boedel behoren bijvoorbeeld de huisraad en de auto. Hadden jullie een eigen huis, dan wordt de waarde van het huis verdeeld. Blijf jij of je partner in het huis wonen, dan zal in beginsel de andere partner uitgekocht moeten worden.
Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgt elke partner in principe de helft. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan wordt de boedel verdeeld zoals jullie dat indertijd bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden hebben laten vastleggen.

Huur echtelijke woning
Als jullie in een huurhuis woonden, kun je samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft wonen. Volgens de wet is de partner die niet de hoofdhuurder is altijd medehuurder. Blijf je als medehuurder in het huis, dan wordt je automatisch hoofdhuurder.

Pensioen
Bij een scheiding is er meestal sprake van ouderdomspensioen dat door één of beide partners tijdens het huwelijk is opgebouwd. Naast de aanspraak op ouderdomspensioen is er in veel pensioenregelingen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen. Je hebt in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd bent in gemeenschap van goederen of dat jullie huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken.

Tips

Hulp bij scheiding

Bouwman Van Dommelen Advocaten heeft vier familiemediators in Veenendaal: mr. J.W.A. van Dommelen, mevrouw mr. N.P. Barské-Gelling, mevrouw mr. drs. A.M. Slootweg en mr. J.D. van Vlastuin. Zij kunnen helpen om de communicatie tussen jou en je partner weer op gang te brengen waardoor oplossingen mogelijk worden.

Lees meer

 

  • Bouwman van Dommelen

    advocatenHulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Algemene informatie

Scheiden met behulp van mediation

Wanneer is de scheiding definitief?

Om de echtscheiding of een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed definitief te maken, moet de beschikking ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Voor de scheiding van tafel en bed is inschrijving in het huwelijksgoederenregister vereist. De mediator zal deze inschrijving verzorgen. Vanaf het moment dat de beschikking ingeschreven is, is de scheiding definitief.

Veelgestelde vragen

Heb ik altijd recht op partneralimentatie?

Wanneer je hertrouwt, of gaat samenwonen alsof er sprake zou zijn van een huwelijk, dan vervalt het recht op partneralimentatie.

Tips

Schulden

Wanneer het mogelijk is, is het voor de afwikkeling van de scheiding het meest praktisch wanneer schulden worden afgelost door jezelf of door bijvoorbeeld familieleden. Daardoor wordt voorkomen dat in de toekomst nog discussies en conflicten ontstaan over de schulden.

Lees meer

Hulp nodig? Klik op een van de logo's onderaan deze pagina.

Een samenwerking van:

Christelijke Hogeschool Ede